Termeni si conditii

1.Definiţii.
Următorii termeni vor fi definiţi pentru o mai bună înţelegere a condiţiilor de utilizare:
Utilizator - orice persoană care accesează serviciul în baza unui cont de acces;
Serviciu - acordarea către utilizator a accesului la date şi informaţii transmise de furnizor prin Internet, cu ajutorul acestui site www.faraagentie.ro
Furnizor: IBC Focus SRL, cu sediul în str Arinilor nr 20/10, Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr J12/3019/2005, CUI 17876260, atribut fiscal RO, capital social 200 RON, tel: 0264 430013

Folosirea acestui site (vizitarea, folosirea datelor) implică acceptarea în totalitate a contractului încheiat la distanță constând în prezenții termeni şi condiţii de utilizare. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceştia sau nu aveți minim 16 ani, vă rugăm să încetaţi accesarea site-ului FaraAgentie, site care este proprietate a Furnizorului.

2. Obiectul contractului:
Furnizarea serviciului de acces online, pe bază de pachete de acces, la baza de date faraagentie.ro conținând date privind ansamblurile rezidențiale si date de contact ale vânzătorilor de locuințe și persoanelor juridice din România.
La prima înființare a unui cont de acces utilizatorul primește în baza prezentului contract un pachet care include atât afișări gratuite cât și afișări care pot fi obținute prin achiziția de credite conform listei de prețuri afișată pe site aici.

3.Obligaţiile Utilizatorului:
a. Pentru a avea dreptul să înființeze un cont de acces pe acest site Utilizatorul trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani.
b. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acţioneze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:
• nu modifice, distribuie, transmită, afişeze, publice, reproducă, acorde licenţe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului de pe sau prin intermediul acestui site web fără permisiune scrisă din partea Furnizorilor;
• nu folosească şi să nu permită vreunui terţ (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciul pentru a transmite sau a recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau au un conţinut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, ameninţător sau care încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
• nu desfăşoare (şi să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor vor fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal.
c. Utilizatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acţioneze Furnizorii în justiţie atât cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Furnizori ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiţii.
d. Utilizatorul are obligația de a completa cu date reale și verifica datele contului personal incluzând nume, prenume, email și telefon mobil cel puțin odată la doi ani.

4. Politica de confidențialitate
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2000, utilizatorii noștri au următoarele drepturi:
Dreptul la informare (art.12)
Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
• rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;
• transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
• notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).
Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).
Puteți citi mai multe despre securitatea datelor cu caracter personal în Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal. Pentru operațiuni legate de informațiile dumneavoastră personale sau pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str Arinilor 20/10, Cluj-Napoca, la IBC Focus sau transmisă prin email, la adresa: dataprotection@ibcfocus.ro.

5.Permisiuni de preluare:
Preluarea datelor cu softuri este interzisă fără acordul scris al SC IBC Focus SRL.

6. Politica de refund
• Servicii online
În cazul în care nu a început utilizarea serviciilor, utilizatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.
În cazul în care pentru anumite servicii sau produse părţile au convenit politică de refund diferită prin specificaţii contractuale, se va aplica varianta cea mai avantajoasă pentru utilizator.

7.Limitarea raspunderii
a. Utilizatorul declară în mod expres că înţelege şi este de acord cu următoarele afirmaţii:
I. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legătură cu acesta.
II. Furnizorii asigură buna funcţionare a site-ului şi împrospătarea informaţiilor în măsura în care eforturile nu sunt disproporţionate cu interesul manifestat de utilizatori şi nu răspunde sau garantează că:
• serviciile îndeplinesc sau vor fi adaptate la orice cerinţă a dumneavoastră;
• serviciile vor fi disponibile şi funcţionale permanent (pot exista perioade scurte de mentenanţă);
• toate informaţiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate sau afişate pe site imediat (sunt întâi validate/verificate).
III. Informaţiile obţinute prin utilizarea serviciului au un grad de acurateţă bun care însă nu exclude posibilitatea existenţei unor eventuale erori. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă privind modul de utilizare şi de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea fară verificare a acestor informaţii.
IV. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de către Utilizator de la Furnizori prin intermediul serviciului, nu va crea o garanţie care nu este stipulată expres în Condiţiile de Utilizare.
b. Răspunderea Furnizorilor (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral) rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea serviciului conform acestor condiţii, este limitată în cazul fiecarui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

8.Încetarea contractului
Contractul încetează prin:
• decizia unilaterală a utilizatorului exprimată prin ștergerea contului propriu;
• ștergerea contului în caz de nerespectare a obligațiilor utilizatorului;

9.Reclamaţii și sugestii
Reclamaţiile și sugestiile sunt acceptate dacă sunt transmise pe adresa de e-mail ……. cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, date identificare persoană juridică (dacă este cazul). Acestea sunt înregistrate în Registrul de sugestii și reclamații și soluționate în termen de 30 de zile.

10.Securitate
Utilizatorul ia la cunostinţă că Furnizorii nu pot controla şi nu oferă niciun fel de garanţii privind securitatea informaţiilor care sunt vehiculate prin Internet.

11.Proprietate intelectuală
Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă faptul că logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Furnizorilor.

12.Date cu caracter personal
Prin utilizrea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Furnizorii au dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, conform specificațiilor GDPR.
Puteți citi mai multe despre securitatea datelor cu caracter personal în Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

13.Generalităţi
a. Modificări ale condiţiilor - Furnizorii pot modifica prezentele condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.
b. Forţa Majoră - Furnizorii nu işi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevazute în aceste condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacţiunea guvernului sau a altor autorităţi, a altor reţele de care Furnizorii nu sunt responsabili.
c. Jurisdicţie - Acest site web (excluzând site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Furnizori. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul acceptă ca aceste condiţii şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Furnizorii nu oferă nicio asigurare că ceea ce acest site conţine se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
d. Confidenţialitate - Furnizorii nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidenţială. Furnizorii nu sunt responsabili pentru nicio pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informaţie pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părţi au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Furnizorilor să primească informaţii cu caracter personal.

Legislaţie în domeniu:
• Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public;
• LEGEA nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
• LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată, actualizată (legea societăţilor comerciale);
• O.U.G. nr. 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii;
• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.